Koulutustarjonta

(klikkaa otsikkoa lukeaksesi lisää)

K.I.V.A. duuni – tiimityötä parhaimmillaanK.I.V.A. duuni – tiimityötä parhaimmillaan

K.I.V.A. duuni – tiimityötä parhaimmillaan

Tiimityö auttaa onnistumaan perustehtävässä ja kirkastaa yhteistä päämäärää. Vastuu ja kuormitus jakautuva tasaisemmin, osaamista jaetaan, ja työn hallinnan tunne vahvistuu. Toimivassa tiimityössä jokainen osallistuu ja tulee kuulluksi. Tiimityö on myös kohtaamisen ja kohtelemisen kulttuuria, jossa luotamme toisiimme ja asiakas voi luottaa meihin.

K.I.V.A. duuni valmennuksessa tiimityön ja –kulttuurin rakentamiseen osallistuu koko henkilökunta. Laadimme yhdessä tiimityön tavoitteet, roolit sekä pelisäännöt. K.I.V.A. duuni valmennuksessa rakennetaan yhdessä tiimin pelisäännöt: Kunnioitus, Interventio, Vastuullisuus ja Ammatillisuus. Mitä nämä tarkoittavat meillä juuri tällä hetkellä?

Tiimikulttuurin ja avoimen vuoropuhelun omaksumiseen tarvitaan johdon ja esimiesten aito tuki. Yhteisten koulutuspäivien lisäksi heille järjestetään omaa valmennusta.

Tiimivastaavat tai tiiminvetäjät sekä tiimityöstä innostuneet kollegat nimetään ”tiimivalmentajiksi”, joiden tehtävänä on toimia arjessa hyvän tiimikulttuuri edistäjinä. Heille järjestetään työpajoja, joissa heitä tuetaan uuden tärkeän roolinsa omaksumisessa. Tiimivalmentajat ovat avainhenkilöitä aidon tiimikulttuurin juurruttamisessa.

Tiimikulttuurin edistymistä arvioidaan yhdessä säännöllisesti. Valmennuksessa edetään joustavasti ja agendalle nostetaan työyhteisölle ajankohtaisia asioita. Jokainen organisaatio on erilainen ja rakentaa oman näköisen K.I.V.A. duuninsa. Sen vuoksi myös jokainen valmennus on yksilöllinen - teidän tarpeisiin vastaava. Tervetuloa matkalle K.I.V.A. duuniin!

Ensimmäinen K.I.V.A. duuni valmennus on toteutettu Malmin sairaalan päivystyksen henkilökunnan kanssa.

Ota yhteyttä >>

Arvot työyhteisön arjessaArvot työyhteisön arjessa

Arvot työyhteisön arjessa

Arvot työyhteisön arjessa

Vahva eettinen osaaminen on ihmisarvoa kunnioittavan sosiaali- ja terveyspalvelun lähtökohta. Kun työyhteisössä käydään säännöllisesti arvokeskustelua, koko henkilöstö ymmärtää arvot samalla tavalla ja sitoutuu niihin. Tällöin arvopohja toteutuu myös käytännössä asiakkaan kanssa.
Koulutuksessa pureudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon arvopohjaan, ETENEn nimeämiin hoitotyön toimintaperiaatteisiin sekä työyhteisön itsensä nimeämiin arvoihin. Oman organisaation arvoperustaa pohditaan ja tarkastellaan yhdessä, miten arvot toteutuvat käytännössä. Koulutuksessa tunnistetaan työssä syntyviä arvoristiriitoja sekä pohditaan niiden ratkaisuvaihtoehtoja työyhteisön arvopohjan mukaisesti. Arvojen merkitystä tarkastellaan niin asiakkaan, yhteistyökumppaneiden kuin työyhteisön ja työhyvinvoinninkin näkökulmista. Koulutus soveltuu erinomaisesti esimerkiksi TYHY-päivään.

Ota yhteyttä >>

Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden tukeminenAsiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

Ohjeiden ja lainsäädännön keinoin asiakkaiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta on pyritty vahvistamaan Suomessa viime vuosina, mutta miten tämä näkyy arjessa?
Tutkimusten mukaan monet asiakkaat ovat epätietoisia palvelun tavoitteista, ja oman prosessinsa etenemisestä. He saattavat kokea neuvottomuutta tai tyytymättömyyttä, kun omaa ääntä ei saa kuuluville. Koulutuksessa ravistellaan sosiaali- ja terveysalalle luutuneita rutiineja. Työyhteisön käytäntöjä ja asiakkaan prosesseja tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta. Koulutuksessa tunnistetaan keinoja, joiden avulla asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan niin palvelun suunnittelussa, toteutuksessa kuin arvioinnissakin. Pienillä arkipäivän asioilla saadaan suuria muutoksia aikaan, mutta lisäksi tarvitaan rakenteita, jotka varmistavat asiakkaan osallisuuden. Koulutuksessa käydään läpi itsemääräämisoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistusta ja pohditaan, miten asioita toteutetaan työyksikön arjessa. Omaiset nähdään tärkeänä yhteistyötahona ja voimavarana asiakkaan elämässä ja heidän rooliaan kirkastetaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisessa.

Ota yhteyttä >>

Asiakaslähtöinen kirjaaminenAsiakaslähtöinen kirjaaminen

Asiakaslähtöinen kirjaaminen

Asiakaslähtöinen kirjaaminen

Mikä laki vaatii kirjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollossa? Mikä on olennaista kirjata ja toisaalta mitä ei tulisi kirjata? Millaista on neutraali ja asiallinen kirjaamistyyli?

Koulutuksessa käydään läpi sosiaali- ja terveysalan dokumentaatioon liittyvää lainsäädäntöä, ohjeistuksia ja hyviä käytäntöjä. Yhdessä pohditaan kirjaamisen etiikkaa sekä "asiakkaan äänen kuulumista" dokumentaatiossa. Koulutuksessa tunnistetaan, mitkä asiat ovat keskeisiä kirjata ja toisaalta mitä asioita ei kuulu dokumentoida. Yhdessä harjoitellaan, millaista on neutraali ja asiallinen kirjaamistyyli sekä voimavara- ja asiakaslähtöinen kirjaaminen. Laadukkaan päivittäisen kirjaamisen perustana tulisi olla asiakaslähtöinen ja kattava hoito- tai palvelusuunnitelma. Suunnitelmaa tarkastellaan hoitoprosessin vaiheiden mukaisesti, opitaan laatimaan hoidolle ja palvelulle tavoitteita sekä tekemään säännöllistä arviointia. Koulutuksessa herätellään ja motivoidaan koko työyhteisöä laadukkaaseen kirjaamiseen!

Koulutukseen voidaan sisällyttää myös rakenteisen kirjaamisen asioita. Koulutukseen on mahdollista liittää konsultointipalveluna dokumentaation tason arviointia.

Ota yhteyttä >>

Ergonomia: oman kehon hallintaErgonomia: oman kehon hallinta

Ergonomia: oman kehon hallinta

Ergonomia: oman kehon hallinta

Koulutuksessa käydään läpi oman kehon ja asennon hallintaa, mikä on ergonomisen työskentelyn perusta. Koulutuksessa tarkastellaan oman asennon hallintaa mm. asiakkaan siirtymistilanteissa sekä tunnistetaan ergonomisesti kuormittavia tilanteita. Koulutukseen sisältyy kattavasti kehon hallintaan liittyviä käytännön harjoituksia sekä asiakkaan toiveiden mukaan siirtymisessä avustamisen ja apuvälineiden käytön yhteydessä oman kehon hallinnan harjoituksia.

Ota yhteyttä >>

Gerontologinen hoitotyöGerontologinen hoitotyö

Gerontologinen hoitotyö

Gerontologinen hoitotyö

Palvelut tulee tuottaa niin, että iäkäs ihminen voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Iäkkäiden henkilöiden kanssa toimivien tulee ymmärtää vanhuuden erityispiirteet. Erityisesti vanhuspalvelulaki sekä laatusuositukset edellyttävät henkilökunnalta perehtyneisyyttä gerontologiseen hoitotyöhön.

Koulutuksessa syvennytään vanhuuden tuomiin erityistarpeisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana sekä ikääntymisen aiheuttamiin fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin sekä muutoksiin sosiaalisissa rooleissa. Koulutuksessa pohditaan, miten iäkkään sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintakykyä tuetaan eri tavoin ja miten rakennetaan mielekäs, iäkkään itsensä näköinen arki, jossa hänen päätäntävaltaa ja osallisuuttaan tuetaan. Koulutuksessa tunnistetaan, miten vanhuuteen liittyviä kehitystehtäviä voidaan tukea arjen keinoin.

Toimintakykyä ylläpitävän työotteen merkitys koko henkilöstön toiminnassa ja työkulttuurissa. Koulutuksen opitaan miten ikäihmisten elämänhistoriaa vahvistetaan ja vanhukselle tärkeitä rooleja pidetään yllä. Yhdessä pohditaan, miten vanhusten omat toiveet ja tärkeänä pitämät asiat ovat esillä arjessa.

Gerontologinen hoitotyö voidaan toteuttaa laajana koulutuskokonaisuutena, jolloin siihen sisältyy myös viriketoiminnasta, ikääntyvien lääkehoidosta, ravitsemuksesta, jalkojen hoidosta, saattohoidosta ja eettisistä kysymyksistä erillisiä osuuksia.

Ota yhteyttä >>

Haastavat asiakassuhteet ja työn rajaaminenHaastavat asiakassuhteet ja työn rajaaminen

Haastavat asiakassuhteet ja työn rajaaminen

Haastavat asiakassuhteet ja työn rajaaminen

Haasteelliset asiakaskohtaamiset kuormittavat sosiaali- ja terveysalalla toimivia emotionaalisesti. Koulutuksessa tarkastellaan eri tavoin haastavia asiakastilanteita ja pohditaan haastavan käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä. Koulutuksessa opitaan asiakassuhteen rajaamista ja pohditaan ammatillisuuden haasteita vaikeissa tilanteissa. Koulutuksessa keskustellaan asiakassuhteissa uupumisesta sekä opitaan tunnistamaan tilanteita, joissa itselle tulee hakea tukea työssä jaksamiseen. Tärkeänä voimavarana nähdään työyhteisö ja kollegiaalisuus. Koulutus toteutetaan työnohjauksellisin menetelmin ja asioita lähestytään ratkaisukeskeisesti.

Ota yhteyttä >>

Fyysinen väliintulo ja rajoittaminen hoidollisissa tilanteissaFyysinen väliintulo ja rajoittaminen hoidollisissa tilanteissa

Fyysinen väliintulo ja rajoittaminen hoidollisissa tilanteissa

Fyysinen väliintulo ja rajoittaminen hoidollisissa tilanteissa

1-2 päivän koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen ja tilanteiden kärjistymisen taustalla oleviin tekijöihin. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan haastavaa tilannetta ennakoivia tunnusmerkkejä, ehkäisemään tilanteen kärjistymistä ja opitaan toimimaan turvallisesti haastavasti käyttäytyvän henkilön kanssa. Koulutuksessa käydään läpi rajoittamisen ammattieettisiä näkökohtia sekä lainsäädäntöön liittyviä asioita. Koulutuksessa opitaan myös tilanteiden jälkipuinti asiakkaan ja henkilökunnan välillä.

Koulutuksessa harjoitellaan turvallista fyysistä väliintuloa ja kiinnipitämisellä rajoittamista. Käytännön harjoituksia tehdään asiakkaan tarpeiden mukaisesti esim: istuvan henkilön lähestyminen ja kiinnipitäminen, henkilön vieminen makuulle, henkilön hoitaminen ja kääntäminen makuulla, henkilön avustaminen makuulta jalkeille, henkilön saattaminen, kiinnipitäjän vaihtaminen eri asennoissa sekä erilaisia irtautumistaitoja ja -tekniikoita.

Käytännön rajoitus- ja kiinnipitotaitojen ylläpitämiseksi suosittelemme vuosittaista kertauskoulutusta kiinnipito- ja rajoitusharjoitusten osalta.

Ota yhteyttä >>

Jalkojen terveys osana hyvinvointiaJalkojen terveys osana hyvinvointia

Jalkojen terveys osana hyvinvointia

Jalkojen terveys osana hyvinvointia

Jalkojen terveys on keskeinen, mutta varsin huonosti tunnettu osa-alue ihmisen hyvinvointia. Koulutuksessa perehdytään jalkojen hyvinvoinnin tukemiseen, tutustutaan yleisimpiin jalkojen vaivoihin ja opitaan hoitamaan sekä tunnistamaan niitä. Myös yleissairauksien riskitekijöitä opitaan tunnistamaan jalkojen terveyteen liittyen. Koulutuksessa käydään läpi oikeaoppinen jalkojen omahoito ja opitaan ennaltaehkäisemään jalkojen ongelmia. Jalkojen voimistelutuokion avulla opitaan tehokas jalkajumppa päivittäiseen käyttöön. Asiantuntevaa ohjausta saadaan myös jalkaterveyttä tukevien kenkien ja sukkien valinnassa. Koulutuksen näkökulmana voi olla asiakkaiden jalkojen hoito tai henkilökunnan omien jalkojen hyvinvointi. Kouluttajana toimii jalkaterapeutti AMK.

Ota yhteyttä >>

Kivun tunnistaminen ja hoitoKivun tunnistaminen ja hoito

Kivun tunnistaminen ja hoito

Kivun tunnistaminen ja hoito

Tässä hoitohenkilökunnalle suunnatussa, kattavassa kipukoulutuksessa perehdytään kivun käsitteeseen ja kipukokemuksen muodostumiseen niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin näkökulmasta. Kivun luokittelu sekä kivun eri muodot käydään läpi ja ymmärretään erilaisten kiputilojen hoidolliset tavoitteet. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota kärsimyksen moniulotteisuuteen ja sen lievittämiseen kokonaisvaltaisesti.

Koulutuksessa opetellaan tunnistamaan sekä arvioimaan ja mittaamaan asiakkaan kipua eri tavoin, mm. puhumattoman asiakkaan kivun arviointia. Kivun systemaattista kirjaamista ja kipupotilaan hoitosuunnitelman merkitystä painotetaan, samoin kipupotilaan ohjausta ja tukemista.

Koulutuksessa käydään läpi asiakkaan toiveiden mukaan erilaisia kipulääkkeitä, lääkeaineryhmiä sekä kivun hoidon porrastusta. Myös lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden mukaan.

Ota yhteyttä >>

LääkehoitoLääkehoito

Lääkehoito

Lääkehoito

Lääkehoidon perusteet

Koulutuksessa käydään läpi lääkehoidon perusasiat Turvallinen lääkehoito -oppaan edellyttämällä tavalla käytännön läheisesti ja asiakkaan toimintaympäristö huomioiden.

Koulutuksessa kerrataan eri lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat, opitaan ymmärtämään lääkeaineiden vaiheet elimistössä sekä iän ja erilaisten sairauksien vaikutuksia lääkehoitoon.

Koulutuksessa tarkastellaan lääkehoidon seurantaa ja lääkkeiden haittavaikutusten seurantaa erityisesti lääkemuutosten yhteydessä. Perusasiat lääkkeiden yhteisvaikutuksista käydään läpi. Vakavat haittavaikutukset opitaan tunnistamaan ja opitaan oikeat toimintamallit kriittisissä tilanteissa.

Koulutuksessa tutustutaan lääkehoitoon liittyviin ohjeisiin ja säädöksiin sekä tarkastellaan lääkehoidon turvallisuutta erityisesti organisaation oman lääkehoitosuunnitelman valossa. Eri ammattiryhmien oikeudet ja velvollisuudet lääkehoidon toteuttamiseen sekä lääkehoidon kirjaamiseen liittyvät ohjeet kerrataan säädösten pohjalta.

Koulutuksen laajuus sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Lääkehoidon erityskysymyksiä

Koulutuksessa voidaan käsitellä myös riskilääkkeitä, yksittäisiä lääkevalmisteita tai lääkeaineryhmiä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Koulutukseen voidaan liittää ikääntyvän lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä.

Injektioiden anto, lääkelaskuja

Koulutukseen voidaan sisällyttää harjoituksia injektioiden annosta sekä harjoituksia lääkelaskuista.

Lääkehoidon näyttö

Koulutukseen voidaan liittää näyttö lääkkeiden jaosta ja antamisesta sekä koe lääkehoidon perusteista.

Ota yhteyttä >>

Minäkö asiantuntija? Sosiaali- ja terveysalan arjen asiantuntijuusMinäkö asiantuntija? Sosiaali- ja terveysalan arjen asiantuntijuus

Minäkö asiantuntija? Sosiaali- ja terveysalan arjen asiantuntijuus

Minäkö asiantuntija? Sosiaali- ja terveysalan arjen asiantuntijuus

Asiantuntijuuden kehittyminen on keskeistä paitsi työn laadun, myös työntekijän sitoutumisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Monesta terveyden- ja sosiaalihuollon organisaatiosta puuttuu systemaattinen käytännön asiantuntijuuden kehittäminen. Koulutuksessa käsitellään asiantuntijuutta kahdesta näkökulmasta: yhtäältä oma persoona on keskeinen ihmissuhdetyön väline, toisaalta ajantasaisen ja näyttöön perustuvan tietotaidon hallitseminen on välttämätöntä asiantuntijan työssä. Koulutus tarjoaa käytännöllisiä välineitä, joiden avulla työntekijä voi kehittää omaa ja työyhteisön osaamista sekä työssä jaksamista. Koulutuksen aikana osallistujat rakentavat organisaatioonsa toimintatavat ja rakenteet, jotka toimivat asiantuntijuuden kasvamisen, tarkastelun ja levittämisen foorumina koulutuksen jälkeen. Koulutuskokonaisuus kestää vuoden ja se sisältää viisi kokoontumiskerta. Koulutusprosessin aikana jokainen osallistuja syventyy yhteen työnsä kannalta keskeiseen teemaan ja koostaa siihen liittyen asiantuntijatietoa työyhteisön käyttöön.

Ota yhteyttä >>

Muistisairaan hoidon erityispiirteetMuistisairaan hoidon erityispiirteet

Muistisairaan hoidon erityispiirteet

Muistisairaan hoidon erityispiirteet

Muistisairautta sairastavan hoitotyö vaatii erityistä ammattitaitoa ja kunnioittavaa asennoitumista tukea tarvitsevia kohtaan. Koulutuksessa syvennytään muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja pohditaan hänen oikeuksiensa toteutumista arjessa.

Koulutuksessa käydään läpi dementiaa aiheuttavat yleisimmät sairaudet, niiden erityispiirteet, sairauden kulku ja lääkehoito. Koulutuksessa syvennytään kuntouttavaan työotteeseen ja pohditaan, miten muistisairaan toimintakykyä voidaan tukea mielekkäällä arjella, muistisairaalle sopivalla viriketoiminnalla sekä toimintakykyä tukevalla ympäristöllä. Asiakkaan ja omaisten tukeminen sairauden eri vaiheissa nostetaan koulutuksessa esille.

Ota yhteyttä >>

Muistisairaan käytösoireiden tunnistaminen ja hoitoMuistisairaan käytösoireiden tunnistaminen ja hoito

Muistisairaan käytösoireiden tunnistaminen ja hoito

Muistisairaan käytösoireiden tunnistaminen ja hoito

Muistisairauden aiheuttamiin käytösoireisiin ja niiden taustalla oleviin syihin perehdytään ja opitaan ymmärtämään paremmin käytösoireisen muistisairaan toimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään hoitopaikan ilmapiiriin sekä omiin vuorovaikutustaitoihin muistisairaan kanssa toimiessa. Perehdytään käytösoireisen muistisairaan lääkkeettömään hoitoon sekä tutustutaan käytösoireiden lääkehoidon periaatteisiin.

Koulutuksessa vahvistetaan hoitajien voimavaroja ja työssä jaksamista haastavan asiakasryhmän hoidossa.

Ota yhteyttä >>

Ravitsemussuositukset ja ravitsemustilan arviointi ikääntyneiden hoitotyössäRavitsemussuositukset ja ravitsemustilan arviointi ikääntyneiden hoitotyössä

Ravitsemussuositukset ja ravitsemustilan arviointi ikääntyneiden hoitotyössä

Ravitsemussuositukset ja ravitsemustilan arviointi ikääntyneiden hoitotyössä

Ravitsemustilan ravitsemukseen liittyvät asiat ovat ydinaluetta ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisessä. Merkittävä osa laitoksessa asuvista ja kotihoidon piirissä olevista ikääntyneistä ihmisistä kärsii kuitenkin aliravitsemuksesta.

Koulutuksessa perehdytään ravitsemustilan arviointiin vanhusasiakkailla ja opetellaan MNA-mittarin käyttö osana suunnitelmallista hoitotyötä. Ravitsemuspäiväkirjan käyttöön tutustutaan. Koulutuksessa perehdytään uusimpiin ravitsemussuosituksiin ikääntyneiden näkökulmasta. Käytännön esimerkkien avulla opitaan rikastamaan ruokaa sekä käyttämään täydennysravintovalmisteista. Koulutuksessa arvioidaan oman työyksikön osalta ravitsemuskäytäntöjen toimivuutta ja kehittämiskohteita.

Ota yhteyttä >>

Ravitsemussuositukset ja terveellisten ravitsemustottumusten tukeminen mielenterveyskuntoutujillaRavitsemussuositukset ja terveellisten ravitsemustottumusten tukeminen mielenterveyskuntoutujilla

Ravitsemussuositukset ja terveellisten ravitsemustottumusten tukeminen mielenterveyskuntoutujilla

Ravitsemussuositukset ja terveellisten ravitsemustottumusten tukeminen mielenterveyskuntoutujilla

Mielen sairaudet vaikuttavat vääjäämättä ihmisen ravitsemukseen. Usein haasteena ovat ruokavalion yksipuolistuminen, ruokahalun hallitseminen, mielialamuutokset ja arjen hallinta. Monet psyykenlääkkeet vaikuttavat ruokahaluun sekä rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan. Psyykkisistä sairauksista kuntoutuminen on pitkäaikaista ja ravitsemustottumuksissa tukeminen on merkittävä osa kuntoutumista. Koulutuksessa tuodaan esille tutkittua tietoa mielenterveyden ja ravintoaineiden välisestä yhteydestä sekä käydään läpi uudet viralliset ravitsemussuositukset. Koulutuksessa pohditaan käytännönläheisesti, miten suosituksia voi soveltaa arjessa. Yhdessä syvennytään ravitsemusohjaukseen ja pohditaan, miten mielenterveyskuntoutujan ravitsemusta voidaan tukea erilaisissa tilanteissa osana kokonaisvaltaista kuntoutumista.

Ota yhteyttä >>

SaattohoitoSaattohoito

Saattohoito

Saattohoito

Kuolemaa lähestyvän ihmisen hoidossa korostuvat turvallinen hoitosuhde, oireiden lievitys sekä henkinen ja hengellinen tuki. Asiakkaan yksilöllisten toiveiden kuuleminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä läheisten tukeminen ovat tärkeää.

Saattohoitokoulutuksessa syvennytään kuolemaa lähestyvän yleisimpien fyysisten oireiden hoitoon sekä psyykkisen ja sosiaalisen tuen merkitykseen. Myös hengellisten tarpeiden ja olemassaoloon liittyvien kysymysten huomioiminen tuodaan esille ja annetaan työkaluja näiden asioiden käsittelemiseen. Koulutuksessa kannustetaan aitoon läsnäoloon ja kohtaamiseen kuolevan ja tämän omaisten kanssa. Henkilökunnan omia voimavaroja sekä työyhteisön tuen merkitystä painotetaan koulutuksessa. Kuolevan ihmisen oikeuksia, saattohoitopäätöksen tärkeyttä sekä ajoissa tehdyn hoitotahdon merkitystä korostetaan.

Koulutusmateriaali perustuu ETENE:n ja STM:n ohjeistuksiin sekä Käypä hoito-suosituksiin ja evankelis-luterilaisen kirkon materiaaliin kuolevan potilaan kohtaamisesta.

Ota yhteyttä >>

Suomi toisena kielenä sosiaali- ja terveysalalla – Suomen kielen koulutusta työntekijöilleSuomi toisena kielenä sosiaali- ja terveysalalla – Suomen kielen koulutusta työntekijöille

Suomi toisena kielenä sosiaali- ja terveysalalla – Suomen kielen koulutusta työntekijöille

Suomi toisena kielenä sosiaali- ja terveysalalla – Suomen kielen koulutusta työntekijöille

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Tavoitteena on, että kirjallinen ja suullinen ilmaisu ovat ymmärrettäviä ja asiallisia niin asiakirjoissa, sisäisessä viestinnässä kuin asiakkaiden kanssa asioitaessa. Tavoitteena on myös suomenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän asiakirjatekstin ymmärtäminen. Oppimismenetelminä käytetään itsenäisiä harjoituksia, teoriaopetusta sekä erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Koulutus kestää noin vuoden ja se sisältää yksilöllisen alkukartoituksen, neljä lähiopetuksen intensiivijaksoa, välitehtäviä sekä yksilöllisen palautteen koulutuksen lopuksi.

Ota yhteyttä >>

Tiimityön valmennusTiimityön valmennus

Tiimityön valmennus

Tiimityön valmennus

Tiimityön valmennus on vuoden mittainen monimuotovalmennus, johon sisältyy koko henkilökunnan koulutuspäiviä, tiimivastaavien tiiviimpi valmennuskokonaisuus, esimiehille suunnattuja työpajoja sekä erilaisia välitehtäviä. Vuoden mittaisessa valmennusprosessissa orientoidutaan tiimityöhön työntekotapana sekä otetaan hallitusti käyttöön tiimityön rakenteita.

Koulutuksessa käydään läpi tiimityön perusteita, tiimityötä rakenteena sekä ammatillisuutta tiimityössä. Koulutuksessa vahvistetaan myös tärkeitä tiimityötaitoja: vuorovaikutus- neuvottelu- ja arjen konfliktien ratkaisutaitoja. Teemoja käsitellään joustavasti, osallistujien tarpeiden ja tiimin vaiheiden mukaisesti.

Tiimityön valmennus kannattaa toteuttaa, kun haluttaan terävöittää olemassa olevien tiimien toimintaa tai kun tiimityötä ollaan ottamassa käyttöön organisaatiossa.

Tiimityön valmennukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti niin laajuuden kuin osallistujaryhmienkin mukaan. Valmennus voidaan toteuttaa esim. yksittäiselle tiimille, tiimivetäjille, esimiehille tai koko henkilökunnalle. Haastavissa muutostilanteissa tiimityön valmennus tukee muutosprosessia, ja se toteutetaan työnohjauksellisin menetelmin.

Ota yhteyttä >>

Työaika-autonomiaTyöaika-autonomia

Työaika-autonomia

Työaika-autonomia

Toimiva työaika-autonomia palvelee niin asiakkaita, työnantajaa kuin työntekijääkin. Se auttaa sovittamaan yhteen niin asiakkaiden tarpeita, työstä nousevia vaatimuksia kuin työntekijän toiveitakin. Parhaimmillaan toimiva työaika-autonomia sitouttaa vahvasti työpaikkaan. Käytännössä työaika-autonomiassa koetaan kuitenkin monenlaisia haasteita. Millä prioriteeteilla ja pelisäännöillä työvuoroja tulisi suunnitella? Miten varmistetaan, että asiakkaan näkökulma ei unohdu tai että aremmat työntekijät eivät jää vahvempien jalkoihin? Mitä kaikkea työvuorosuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon jo säädöstenkin näkökulmasta?

Koulutuskokonaisuudessa perehdytään työaika-autonomian pääperiaatteisiin ja käydään läpi KVTESin reunaehdot työvuorosuunnittelulle. Koulutuksessa pohditaan työaika-autonomian etuja sekä yleisimpiä sudenkuoppia. Koulutuksessa tuodaan esille työhyvinvointia edistäviä malleja ja toimivia käytännön ratkaisuja. Koulutuksen aikana laaditaan yhteiset pelisäännöt, jotka turvaavat oikeudenmukaisen työvuorosuunnittelun.

Ensimmäisen koulutuskerran jälkeen työyhteisöissä toteutetaan 2-3 työvuorolistaa autonomisesti, yhdessä laadittuja pelisääntöjä noudattaen. Tämän jälkeen kouluttaja tapaa työyhteisöä ja yhdessä käsitellään esille nousseita haasteita ja onnistumisia sekä muokataan tarpeen mukaan yhteisiä pelisääntöjä.

Ota yhteyttä >>

Viriketoiminnan ohjaaminen ja sosiokulttuurinen työViriketoiminnan ohjaaminen ja sosiokulttuurinen työ

Viriketoiminnan ohjaaminen ja sosiokulttuurinen työ

Viriketoiminnan ohjaaminen ja sosiokulttuurinen työ

Parhaimmillaan aktiivinen arki ja viriketoiminta tarkoittaa mielekästä tekemistä, edistää toimintakykyä, antaa mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja tarjoaa esteettisiä kokemuksia.

Koulutuskokonaisuudessa pureudutaan toiminnan, harrastusten, vapaa-ajan sekä vaikuttamisen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnille. Koko työyhteisöä haastetaan muuttamaan toimintatapojaan yhä asiakaslähtöisempään ja arjen aktiivisuutta tukevaan suuntaan. Koulutuksessa tutustutaan tavallisimpiin harrastus- ja viriketoimintoihin sekä luovaan taide- ja kulttuuritoimintaan sekä koettuna että itse tuotettuna.

Koulutusprosessin aikana kokeillaan rohkeasti erilaista toimintaa omien asiakkaiden kanssa. Koulutuksessa opitaan soveltamaan viriketoimintaa myös heikkokuntoisille ja ymmärretään osallistumisen eri tasoja. Koulutuksessa saadaan työkaluja aktiivisen arjen ylläpitoon yksilölähtöisen viriketoiminnan suunnitteluun sekä asiakkaan roolien vahvistamiseen. Myös voimavaralähtöinen kirjaaminen viriketoiminnasta sekä virikeasioiden esille nostaminen hoito- tai palvelusuunnitelmassa tuodaan esille.

Ota yhteyttä >>

Viriketoimintaa muistisairailleViriketoimintaa muistisairaille

Viriketoimintaa muistisairaille

Viriketoimintaa muistisairaille

Koulutuksessa tutustutaan muistisairaille soveltuvaan virketoimintaan ja opitaan suunnittelemaan muistisairauden eri vaiheisiin soveltuvaa toimintaan, joka edistää osaltaan toimintakyvyn ylläpysymistä.

Ota yhteyttä >>

Tanssi ja liike arjen virikkeeksiTanssi ja liike arjen virikkeeksi

Tanssi ja liike arjen virikkeeksi

Tanssi ja liike arjen virikkeeksi

Koulutuksessa tutustutaan tanssiin ja liikkeeseen työvälineenä ja opitaan soveltamaan tanssi- ja liikeharjoituksia toimintakyvyltään erilaisille ihmisille. Lyhyen teoriaosuuden jälkeen harjoitellaan Dances to a Beat -tanssitekniikkaa aluksi kouluttajan johdolla ja vähitellen itsenäisemmin. Tanssitekniikka opitaan koulutuksen aikana ja sitä on tarkoitus soveltaa omien asiakkaiden kanssa käytettäväksi liikunnallisissa viriketuokioissa.

Ota yhteyttä >>

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kukoistamaanVuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kukoistamaan

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kukoistamaan

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kukoistamaan

Koulutuksessa tarjotaan mahdollisuutta omien työyhteisötaitojen tarkasteluun sekä pohditaan hyvän työyhteisön rakentamista jokaisen vastuuna. Asioita lähestytään ratkaisukeskeisesti ja positiivisessa ilmapiirissä.

Koulutuksessa opitaan dialogitaitoja sekä rakentavaa viestintäkieltä ja -tyyliä. Koulutuksessa käydään läpi yhteistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä ja saadaan valmiuksia toimivan yhteistyön luomiseksi sekä asiakkaiden kanssa että työyhteisössä toimiessa.

Koulutuksessa vahvistetaan työn arjessa tarvittavia neuvottelutaitoja sekä pohditaan omaa suhtautumista arjen konflikteihin ja etsitään erilaisia ratkaisumalleja näissä tilanteissa. Koulutuksessa pysähdytään pohtimaan, mitä ammatillinen toiminta edellyttää eri tilanteissa sekä mitkä asiat loppujen lopuksi kuuluvatkaan omien vaikutusmahdollisuuksien piiriin.

Ota yhteyttä >>

Yksilövastuinen hoitotyöYksilövastuinen hoitotyö

Yksilövastuinen hoitotyö

Yksilövastuinen hoitotyö

Koulutuksessa käydään läpi yksilövastuisen hoitotyön periaatteita ja pohditaan, mitä se tarjoaa parhaimmillaan. Yhdessä tarkastellaan, mitä omahoitajuus tarkoittaa niin yhteistyösuhteena asiakkaan kanssa kuin työnjakomallina ja omahoitajan tehtävinä.

Omahoitajalla on keskeinen rooli asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeiden tunnistamisessa sekä asiakkaan osallisuuden vahvistamisessa omassa hoitoprosessissaan. Koulutuksessa vahvistetaan omahoitajan roolia asiantuntijana ja omien asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden esille tuojana niin hoitotyön arjessa kuin moniammatillisissa verkostoissa.

Koulutuksessa tunnistetaan yksilövastuisen hoitotyön toteutumista edistäviä ja estäviä tekijöitä ja pohditaan käytännön kysymyksiä omahoitajuuden toteuttamisessa.

Koulutuksessa opitaan välttämään omahoitajuuden sudenkuoppia avoimen dialogin sekä työyhteisön pelisääntöjen kautta. Yhteistyötaitoja korostetaan omahoitajuuden onnistumisen edellytyksenä niin asiakkaan hoidon kuin omahoitajan voimavarojenkin näkökulmasta.

Ota yhteyttä >>

Muita palveluitamme

Työnohjausta Oivakoulutukselta

Tarjoamme Oivakoulutuksessa myös työnohjausta. Työnohjaus toteutetaan tavoitteellisena prosessina ja otamme työnohjaukseen mukaan valmennuksen ja koulutuksen elementtejä työyhteisön tarpeiden mukaisesti.

Konsultointia Oivakoulutukselta

Ole rohkeasti yhteydessä palvelun laatuun, kouluttamiseen, kehittämiseen tai arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Kun haluatte ulkopuolisen asiantuntijan tukea, voitte konsultoida meitä yksittäisissä kysymyksissä tai voimme tehdä yhteistyötä pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi palvelun laatuun, tiimityöhön, omaisyhteistyöhön, palvelun dokumentaatioon tai muutosjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä autamme mielellämme!

Kolmikanta-arviot Oivakoulutukselta

Verkostoomme kuuluu näyttötutkintomestareita, jotka voivat toimia opettaja-arvioijana sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen tutkintotilaisuuksissa. Kaikilla näyttötutkintomestareillamme on pedagoginen pätevyys ja vuosien kokemus tutkintotilaisuuksien arvioinneista. Kolmikanta-arviointi tehdään tilaajan järjestämissopimuksen mukaisesti.