Koulutustarjonta

(klikkaa otsikkoa lukeaksesi lisää)

Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto ja vakiinnuttaminenNäyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto ja vakiinnuttaminen

Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto ja vakiinnuttaminen

Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto ja vakiinnuttaminen

Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönotto ja vakiinnuttaminen hoitotyössä

Ensimmäisessä työpajassa tarkastelemme, miten työkulttuuria ja uusia toimintatapoja muutetaan ja vakiinnutetaan hoitotyössä. Teoreettisena viitekehyksenä käytämme SBCC (Social and Behavioral Change Communication) -mallia, jossa on selkeästi määritelty asioita, joita muutoksen pysyvässä läpiviennissä on hyvä huomioida. Määrittelemme mm. avainviestin ja tavoitellun muutoksen konkreettisesti, segmentoimme muutosta koskevat ryhmät ja tunnistamme laajasti kanavia, joita muutoksen vakiinnuttamiseen tarvitaan. Lisäksi tunnistamme syitä muutoksen vastustuksen taustalla ja ymmärrämme, että pysyvä muutos juurtuu vaiheittain ja pidemmän aikavälillä. Opimme keinoja, joilla voimme edistää muutoksen käyttöönottoa ja muutoksen juurtumista arjen työhön. 

Toisessa työpajassa perehdymme näytön käyttöönoton vaiheisiin organisaatiossa: kehittämistarpeiden tunnistaminen, suunnitelma käytön yhtenäistämisestä, käyttöönotto sekä seuranta ja arviointi. Keskitymme konkreettisiin asioihin, miten käyttöönottoa ja toiminnan vakiintumista tulisi arvioida systemaattisesti. Lisäksi käsittelemme muutostilanteissa huomioitavia asioita työyhteisössä: ihmisten osallistamista ja sitouttamista, tunnetyöskentelyn tarvetta sekä muutosviestinnässä huomioitavia asioita. 

Kolmannessa työpajassa tarkastelemme kansainvälistä näyttöön perustuvan hoitotyön mallia ja näemme, mitä osaa olemme itse toteuttamassa. Lisäksi tarkastelemme näyttöön perustuvan päätöksenteon mallia asukas/potilaskohtaisissa tilanteissa. Käytännön esimerkkien kautta oivallamme, miten päätöksiä tehdään näyttöön perustuen tavallisissa hoitotyön tilanteissa. Lopuksi tunnistamme, missä vaiheessa organisaation omat kehittämishankkeet ovat menossa tällä hetkellä ja miten näytön käyttöönotto ja vakiinnuttaminen viedään hallitusti loppuun asti.

Ota yhteyttä >>

K.I.V.A. duuni® – tiimityötä parhaimmillaanK.I.V.A. duuni® – tiimityötä parhaimmillaan

K.I.V.A. duuni® – tiimityötä parhaimmillaan

K.I.V.A. duuni® – tiimityötä parhaimmillaan

K.I.V.A. duuni -työpajoissa vahvistetaan aidon tiimityön elementtejä: yhteistä päämäärää, keskittymistä perustehtävään, aktiivista osallistumista ja kunnioittavaa dialogia. K.I.V.A. duuni vahvistaa ammatillista ja vastuullista työotetta ja tekee osallistujia tietoiseksi omasta osuudestaan hyvän työyhteisön rakentamisessa.

K.I.V.A. duuni työpajoissa tarkastellaan omia vuorovaikutustaitoja, ryhmän ilmapiiriä, opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä puuttumaan kollegiaalisesti. Toimintamallissa kiinnitetään erityistä huomiota työkavereiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kohtaamiseen.

K.I.V.A. duuni vahvistaa koko työyhteisön osaamista ja kehittää työkulttuuria ja yhteisiä toimintatapoja.

K.I.V.A.  duuni muodostuu seuraavista sanoista:

 • K - Kunnioittava vuorovaikutus
 • I  - Interventio, palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
 • V - Vastuullisuus
 • A - Ammatillisuus

Kuuntelemme sinua ja työntekijöitäsi ja koulutamme heidät kuuntelemaan paremmin myös toisiaan. K.I.V.A. duuni tehdään yhdessä!

__________________________________________________________________________________________________

  

K.I.V.A. duuni TEEMA

K.I.V.A. duuni TEEMA on kolmen tunnin työpaja, jossa aiheena on valintanne mukaan jokin seuraavista teemoista:

 • K - Kunnioittava vuorovaikutus
 • I  - Interventio, palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
 • V - Vastuullisuus
 • A - Ammatillisuus

K.I.V.A. duuni TEEMA räätälöidään tarpeenne ja kohdennuksenne mukaan. Se soveltuu erinomaisesti työyhteisötaitoja buustaamaan tai erilaisille työyhteisön kehittämispäiville. Erityisen suosittuja K.I.V.A. duuni TEEMAT ovat olleet tyhy-päivillä.

 __________________________________________________________________________________________________

 

K.I.V.A. duuni - KOULUTUS

K.I.V.A. duuni -koulutus sisältää koko työyhteisön koulutukset, joiden avulla vahvistetaan aitoa tiimityötä koko työyhteisössä. Koulutuskokonaisuus sisältää neljä kolmen tunnin työpajaa (4 x 3h) kaikista neljästä K.I.V.A. duuni teemasta:

 • K - Kunnioittava vuorovaikutus 
 • I  - Interventio, palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
 • V - Vastuullisuus 
 • A - Ammatillisuus

__________________________________________________________________________________________________ 

 

K.I.V.A. duuni TOIMINTAMALLI

K.I.V.A. duuni TOIMINTAMALLI on työyhteisövalmennus, joka sisältää:

 • Koko työyhteisön koulutukset kaikista neljästä K.I.V.A. duuni teemasta: Kunnioitus, Interventio, Vastuullisuus ja Ammatillisuus
 • Esimiesten työpajat
 • Tiimivalmentajien työpajat
 • Tiimikahvien käynnistämisen

Koko työyhteisön koulutuksissa, luodaan yhdessä työyhteisön pelisäännöt ja lasketaan pohja yhteiselle ymmärrykselle aidosta tiimityöstä. Koulutuskokonaisuus sisältää kaikki neljä K.I.V.A. duuni työpajaa.

Työyhteisöstä koulutetaan ”tiimivalmentajia”, joiden tehtävänä on edistää tiimikulttuuria arjessa. Tiimivalmentajat ylläpitävät positiivista henkeä, muistuttavat yhteisistä pelisäännöistä ja perehdyttävät uudet työntekijät tiimikulttuuriin. Tiimivalmentajan tehtäviin kuuluu ”tiimikahvien” pitäminen työyhteisössä. Tiimivalmentajat kokoontuvat omissa verkostotapaamisissa, jossa he arvioivat työyhteisön tilannetta ja suunnittelevat tulevia tiimikahveja.

Tiimikahvit” on työyhteisön rento keskustelufoorumi, jossa vaihdetaan kuulumisia ja puhutaan työyhteisön tilanteesta. Tiimikahvit on matalan kynnyksen paikka esittää ajatuksia ja ideoita työn kehittämiseksi. Säännölliset tiimikahvit vahvistavat aidon tiimityön toteutumista ja toimivat tärkeänä keskustelufoorumina arjen asioissa.

Myös esimiesten valmennus on tärkeässä roolissa, sillä K.I.V.A. duuni TOIMINTAMALLIN onnistumisessa on keskeistä esimiesten pitkäkestoinen sitoutuminen, johtajien omat valmiudet johtaa tiimityötä, tiimivalmentajien tukeminen sekä resurssien mahdollistaminen tiimikahveihin.

 

Ota yhteyttä >>

Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden tukeminenAsiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen arjessa

Koulutuksessa käydään läpi itsemääräämisoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä ja pohditaan, miten asioita toteutetaan työyksikön arjessa. Päätöksentekokyvyn eri tasoja tunnistetaan ja oivalletaan, miten asiakkaan itsenäistä valintojen tekemistä ja päätöksentekoa voidaan vahvistaa arjen tilanteissa. Ympäristöstä ja toimintakulttuurista tunnistetaan asioita, jotka edistävät tai estävät itsemääräämisoikeuden toteutumista. Myös hoitotahdon ja itsemääräämisoikeutta turvaavan suunnitelman merkitys nostetaan esille. Koulutuksessa keskustellaan arjen haastavista tilanteista, joissa turvallisuuden nimissä rajoitetaan itsemääräämisoikeutta. Näihin tilanteisiin opitaan toimintaperiaatteita, joiden avulla pystytään toimimaan eettisesti oikein. Koulutuksessa keskustellaan hyvistä käytännöistä, joilla itsemääräämisoikeutta voidaan parhaiten vahvistaa arjessa.

Osallisuuden vahvistaminen

Osallisuutta käsitellään kolmesta klassisesta näkökulmasta: hyvinvointi, toiminta ja ryhmään kuuluminen. Hyvinvoinnin näkökulmasta tunnistetaan, miten asiakkaan turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää. Toiminnan näkökulmasta pysähdytään miettimään, miten asiakkaalla on aidosti mahdollisuus tehdä valintoja, osallistua haluamallaan tavalla ja säilyttää kontrollin tunne omassa elämässään. Koulutuksessa pohditaan myös, miten fyysinen ja sosiaalinen ympäristö edistää tai estää toimintaa ja osallistumista. Ryhmään kuuluminen ja hyväksynnän kokemus ovat niin ikään keskeistä osallisuuden kokemisessa. Yhdessä tunnistetaan keinoja, miten asiakkaamme ryhmään kuulumista, eri tasoista osallistumista ja tekemistä voidaan parhaiten tukea.

Rajoitustoimenpiteet ja niiden käytön ennaltaehkäisy

Koulutuksessa käydään läpi, mitä rajoitustoimenpiteitä saa käyttää, millaisissa tilanteissa ja millä perusteella. Yhdessä pohdintaan rajoitustoimenpiteiden käytön ennaltaehkäisyä ja vaihtoehtoisten menetelmien käyttämistä asiakkaillamme. Rajoittamistilanteista tunnistetaan, mitä pitää olla tehtynä ennen kuin rajoittamistoimenpidettä saa käyttää, mitä varsinaisessa rajoittamistilanteessa tulee huomioida, mitä rajoittamistilanteen jälkeen tulee tehdä ja miten rajoittamisesta kirjataan. Koulutuksessa tunnistetaan myös tilanteita, joissa rajoittaminen ei ole mahdollista lain mukaan.

Ota yhteyttä >>

KirjaamiskoulutuksetKirjaamiskoulutukset

Kirjaamiskoulutukset

Kirjaamiskoulutukset

 

Päivittäinen kirjaaminen

Koulutuksessa käydään läpi sosiaali- ja terveysalan dokumentaatioon liittyvää lainsäädäntöä, ohjeistuksia ja hyviä käytäntöjä. Koulutuksessa tunnistetaan, mitkä asiat ovat tärkeä kirjata ja toisaalta mitä asioita ei kuulu dokumentoida. Koulutuksessa harjoitellaan neutraalia ja asiallista kirjaamistyyliä. Yhdessä pohditaan kirjaamisen etiikkaa, voimavaralähtöistä kirjaamista sekä ”asiakkaan äänen kuulumista” dokumentaatiossa. Koulutuksessa herätellään ja motivoidaan koko työyhteisöä laadukkaaseen kirjaamiseen!

 

Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat

Laadukkaan päivittäisen kirjaamisen perustana tulisi olla hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa huomioidaan asiakkaan tarpeet laajasti, nostetaan esiin asiakkaalle itselleen tärkeät asiat ja ohjeistetaan selkeästi mm. sairaanhoidolliset asiat. Suunnitelmia tarkastellaan koulutuksessa hoitoprosessin vaiheiden mukaisesti, opitaan laatimaan hoidolle ja palvelulle tavoitteita sekä tekemään säännöllistä arviointia. Koulutuksessa harjoitellaan yhdessä selkeän, asiakaslähtöisen suunnitelman tekemistä.

 

RAI aktiiviseen käyttöön

Käytännönläheisessä koulutuksessa RAI-arviointituloksia opitaan hyödyntämään täysimittaisesti arjen hoitotyössä. Koulutuksessa käydään läpi työpaikan nykyisiä RAI-käytäntöjä ja tarkastellaan erityisesti RAI-arviointitulosten hyödyntämistä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmissa. Koulutuksessa opastetaan hyviä RAI-käytäntöjä sekä asiakkaan ja omaisten aktiivista mukaan ottamista. Yhdessä tarkastellaan myös, mitä huolellinen RAI-arviointi vaikuttaa niin asiakkaan hoidon suunnitteluun kuin vertailutietoihinkin.

Ota yhteyttä >>

Kiireen hallintaKiireen hallinta

Kiireen hallinta

Kiireen hallinta

Mistä kiireen tunne syntyy ja miten voimme vahvistaa rauhallista työilmapiiriä, vaikka työtä onkin paljon?

Valmennuksessa tunnistamme perustyöstä harhauttavia tekijöitä, jotka syövät aikaamme ja energiaamme. Vahvistamme itsensä johtamisen taitoja ja pohdimme, mikä vahvistaa työn sujuvaa etenemistä. Tunnistamme hyvän suunnittelun, itsekurin ja työssä etenemisen tärkeyden, mutta myös joustamisen ja suunnitelmien muuttamisen aikapaineistetuissa tilanteissa.

Keskustelemme työn priorisoinnista ja sen herättämistä tunteista, työyhteisön normeista ja kiire-puheesta, jotka ohjaavat meitä työssämme. Tarkastelemme työvuorokautta asiakkaan näkökulmasta, tunnistamme työn limittämisen sekä päällekkäisen työajan suunnitelmallisen käytön. Yhdessä keskustelemme myös työpäivän aikaisen palautumisten tärkeydestä sekä omasta työkyvystä huolehtimisesta.

Ota yhteyttä >>

Fyysinen väliintulo ja rajoittaminen hoitotyössäFyysinen väliintulo ja rajoittaminen hoitotyössä

Fyysinen väliintulo ja rajoittaminen hoitotyössä

Fyysinen väliintulo ja rajoittaminen hoitotyössä

Koko päivän koulutuksessa perehdytään haastavan käyttäytymisen ja tilanteiden kärjistymisen taustalla oleviin tekijöihin. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan haastavaa tilannetta ennakoivia tunnusmerkkejä, ehkäisemään tilanteen kärjistymistä ja opitaan toimimaan turvallisesti haastavasti käyttäytyvän henkilön kanssa. Koulutuksessa käydään läpi rajoittamisen ammattieettisiä näkökohtia sekä lainsäädäntöön liittyviä asioita. Koulutuksessa opitaan myös tilanteiden jälkipuinti asiakkaan ja henkilökunnan välillä.

Koulutukseen sisältyy käytännön harjoituksia, joissa opitaan turvallista fyysistä väliintuloa ja kiinni pitämisellä rajoittamista. Käytännön harjoituksia tehdään runsaasti esim: istuvan henkilön lähestyminen ja kiinni pitäminen, henkilön vieminen makuulle, henkilön hoitaminen ja kääntäminen makuulla, henkilön avustaminen makuulta jalkeille, henkilön saattaminen, kiinnipitäjän vaihtaminen eri asennoissa sekä erilaisia irtautumistaitoja ja -tekniikoita.

Ota yhteyttä >>

Muistisairaan hoidon erityispiirteetMuistisairaan hoidon erityispiirteet

Muistisairaan hoidon erityispiirteet

Muistisairaan hoidon erityispiirteet

Vuorovaikutus muistisairaan henkilön kanssa

Koulutuksessa opimme ymmärtämään syvemmin muistisairaan mielen maailmaa ja kohtaamaan hänet hyväksyvästi. Kannustaminen, hyvän mielen ja itsetunnon vahvistaminen arjen kohtaamisissa on avainasemassa. Mieluisa tekeminen ja yhteisöllisyys lisäävät niin ikään muistisairaan hyvinvointia.

Pohdimme myös, miten itsemääräämisoikeutta voi kunnioittaa haastavissakin tilanteissa ja miten autamme muistisairasta päätöksentekotilanteissa. Opimme, miten sanamuistia vahvistetaan ja miten edistämme ymmärtämistä. Koulutuksessa laadimme yhdessä muistisairaan oikeudet.

Arjen elämä ja virikkeellisyys toimintakyvyn kulmakivenä

Tekeminen ja toiminta ovat jokaisen ihmisen perustarpeita. Jokainen meistä tarvitsee onnistumisen kokemuksia, mielekästä tekemistä ja kokemuksen omasta kyvykkyydestä. Koulutuksessa tarkastelemme omia toimintatapojamme ja hoitoympäristöä toimintaa edistävänä tai estävänä tekijänä.

Muistisairaan kohdalla on erityisesti tärkeää olemassa olevien taitojen ylläpito. Arjen askareet ja kodinhoidolliset toimet ovat kuntouttavaa toimintaa parhaimmillaan. On tartuttava hetkeen ja opittavat tunnistamaan ne lukuisat tilanteet ihan tavallisen päivän aikana, joissa toimintakykyä voidaan vahvistaa.

Muistisairaan käytösoireiden ennaltaehkäisy ja hoito

Koulutuksessa katsomme käytösoireiden taakse ja pyrimme ymmärtämään tarpeita, joita muistisairas ilmaisee poikkeavalla käytöksellä. Tunnistamme erilaisia käytösoireita ja perehdymme niiden ennaltaehkäisyyn.

Tutustumme käytösoireiden lääkkeettömään hoitoon sekä lääkehoitoon Käypä hoito -suositusten avulla ja ymmärrämme käytösoireiden systemaattisen kirjaamisen ja arvioinnin tärkeäksi osaksi hoitoa. Koulutuksessa opettelemme PAINAD-kipumittarin käyttöä ja tutustumme 4AT-deliriummittariin.

Hyvä ilmapiiri työntekijöiden kesken ennaltaehkäisee itsessään muistisairaiden käytösoireita. Koulutuksessa pysähdymmekin miettimään, miten itse edistämme rauhallista ilmapiiriä työyhteisössä ja miten se heijastuu asiakkaisiimme.

Ota yhteyttä >>

SaattohoitoSaattohoito

Saattohoito

Saattohoito

Fyysisten oireiden tunnistaminen ja hoito

Koulutuksessa syvennytään kuolemaa lähestyvän oireiden tunnistamiseen ja hoitoon. Koulutuksessa opitaan kivun, hengenahdistuksen, pahoinvoinnin, sekavuustilan ja ahdistuneisuuden tunnistamista ja hoitoa Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Koulutuksessa tutustutaan ESAS-oiremittariin sekä PAINAD-kipumittariin, jonka avulla voidaan arvioida kivun voimakkuutta myös silloin, kun henkilö ei itse pysty kertomaan kivustaan. Koulutuksessa painotetaan oikea-aikaisen saattohoitopäätöksen merkitystä, jotta kuoleva henkilö saa tarvitsemansa hyvän saattohoidon.

Kuolevan potilaan ja omaisten tukeminen

Koulutuksessa kannustetaan aitoon läsnäoloon ja kohtaamiseen kuolevan ja tämän omaisten kanssa. Yhdessä keskustellaan psyykkisen ja sosiaalisen tuen merkityksestä sekä tunnistetaan eri tapoja, tukea voi antaa. Koulutuksessa syvennytään myös hengellisiin tarpeisiin ja olemassaoloon liittyviin kysymyksiin ja annetaan työkaluja asioiden käsittelemiseen vakaumuksesta riippumatta. Henkilökunnan omia voimavaroja sekä työyhteisön tuen merkitystä painotetaan.

Koulutusmateriaalit perustuvat ETENE:n ja STM:n ohjeistuksiin, Käypä hoito-suosituksiin sekä evankelis-luterilaisen kirkon materiaaliin kuolevan potilaan kohtaamisesta.

Ota yhteyttä >>

Valmentava työnohjausValmentava työnohjaus

Valmentava työnohjaus

Valmentava työnohjaus

Valmentava työnohjaus yhdistää työnohjauksellisia elementtejä tavoitteelliseen valmennukseen. Valmentaja ohjaa prosessia yhdessä sovittujen teemojen mukaisesti. Tapaamisissa on tilaa yhteiselle pohdinnalle ja jokaisen aktiivista osallistumista tuetaan. Tarvittaessa sovitaan yhteisiä pelisääntöjä tai uusia toimintatapoja arkeen. Osallistujia haastetaan rehelliseen arviointiin niin oman toiminnan kuin koko työyhteisön tilanteen osalta. Valmentava työnohjaus sisältää kuusi ryhmätapaamista.

Ota yhteyttä >>

Yhteisöllinen työaikasuunnitteluYhteisöllinen työaikasuunnittelu

Yhteisöllinen työaikasuunnittelu

Yhteisöllinen työaikasuunnittelu

Toimiva yhteisöllinen työaikasuunnittelu auttaa sovittamaan yhteen niin asiakkaiden tarpeita, työstä nousevia vaatimuksia kuin työntekijän toiveitakin. Parhaimmillaan toimiva työaika-autonomia sitouttaa vahvasti työpaikkaan ja lisää työtyytyväisyyttä. Käytännössä yhteisöllisessä työaikasuunnittelussa koetaan kuitenkin monenlaisia haasteita. Millä prioriteeteilla ja pelisäännöillä työvuoroja tulisi suunnitella? Miten varmistetaan, että asiakkaan näkökulma ei unohdu tai että aremmat työntekijät eivät jää vahvempien jalkoihin? Mitä kaikkea työvuorosuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon lainsäädännön näkökulmasta?

Koulutuskokonaisuudessa perehdytään työaika-autonomian pääperiaatteisiin. Koulutuksessa tunnistetaan työaika-autonomian etuja sekä yleisimpiä sudenkuoppia. Koulutuksessa tuodaan esille toimivia käytännön ratkaisuja ja laaditaan yhteiset pelisäännöt, jotka turvaavat oikeudenmukaisen työvuorosuunnittelun.

Koulutus on kaksiosainen. Ensimmäisen koulutuskerran jälkeen työyhteisössä toteutetaan 2-3 työvuorolistaa autonomisesti, yhdessä laadittuja pelisääntöjä noudattaen. Tämän jälkeen kouluttaja tapaa työyhteisön uudelleen ja yhdessä käsitellään esiin nousseita haasteita ja onnistumisia sekä vakioidaan hyvin toimivat käytännöt.

Ota yhteyttä >>

MuutosvalmennusMuutosvalmennus

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus

Muutosvalmennus koostuu kolmesta valmennuskerrasta, joista kaksi toteutetaan ennen muutosta ja kolmas kerta muutoksen jälkeen. Muutosvalmennus auttaa orientoitumaan edessä olevaa muutokseen, antaa tilaa muutoksen vaatimalle tunnetyöskentelylle ja auttaa työyhteisöä ymmärtämään normaaleja ilmiöitä, joita muutoksen läpivienti tuo mukanaan.

Muutokseen valmistautuminen - ensimmäinen valmennus

Valmennuksissa tarkastelemme edessä olevaa muutosta, jäsennetään sitä pienempiin osiin ja tunnistamme, miten muutos vaikuttaa juuri minun työhöni. Yhdessä pohdimme, miten muutosvalmis työyhteisömme on sekä miten tuemme työyhteisössä toisiamme muutoksen aikana. Yhdessä sanoitamme muutoksen esiin nostamia tunteita ja tulevaisuuden odotuksia. Pohdimme myös, mitä hyvää haluamme tuoda ”vanhasta” mukaan ja mistä haluamme luopua.

Viestintä, osallistaminen ja tunnejohtaminen - toinen valmennus

Viestintä, osallistaminen ja tunnejohtaminen ovat keskeistä muutoksen läpiviennissä. Tunnistamme yhdessä, miten varmistamme hyvän tiedonkulun ja katkaisemme huhuilta siivet. Pohdimme yhdessä, mikä tällä hetkellä on selvää ja mikä epäselvää, mistä olemme huolissamme ja mitkä asiat ovat hyvin. Pohdimme myös, mitkä ovat oikeita foorumeita käsitellä muutokseen liittyviä asioita, jotta työyhteisössä on työrauha keskittyä perustehtävään. Tunnistamme, mitkä ovat osallistumisen tavat ja mahdollisuudet tässä muutoksessa ja mitkä asiat ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella. Hallinnan tunnetta vahvistaa, kun keskitymme perustehtävään muutoksen eri vaiheissa.

Muutoksessa eläminen, katse perustehtävässä - kolmas valmennus

Muutoksen jälkeisessä valmennuksessa annamme itsellemme kiitosta onnistumisista ja toistemme tukemisesta. Yhdessä arvioimme, miten olemme omalta osaltamme onnistuneet muutoksen läpiviennissä sekä perustehtävässä uuden vaiheen aikana. Suuntaamme katsetta tulevaisuuteen ja yhdessä pohdimme, missä haluamme edelleen kehittyä joustavana ja avoimena työyhteisönä.

Ota yhteyttä >>

TYHY- ja kehittämispäivätTYHY- ja kehittämispäivät

TYHY- ja kehittämispäivät

TYHY- ja kehittämispäivät

Räätälöimme teille sopivan sisällön työyhteisölle ajankohtaisista teemoista työhyvinvointi- ja kehittämispäiville. Positiivisen lähestymistavan kautta nostetaan esille työyhteisön vahvuuksia ja yhteisiä onnistumisia. Haasteita käsitellään ratkaisuja yhdessä etsien.

Suosittuja teemoja ovat olleet mm. vuorovaikutukseen liittyvät aiheet, yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja vastuullisuuden vahvistamiseen liittyvät teemat. Toimivana käytäntönä on ollut puolen päivän mittainen koulutuksellinen osuus, jossa on paljon yhteistä keskustelua ja käytännön harjoituksia.

 

K.I.V.A. duuni TEEMA kehittämispäivään!

K.I.V.A. duuni TEEMA on suosittu työhyvinvointi- ja kehittämispäivillä. Se soveltuu erinomaisesti työyhteisötaitojen buustaamiseen, vastuullisuuden ja avoimen keskustelukulttuurin vahvistamiseen. K.I.V.A. duuni TEEMA on kolmen tunnin työpaja, jossa aiheena on valintanne mukaan jokin seuraavista teemoista:

 • K - Kunnioittava vuorovaikutus
 • I  - Interventio, palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
 • V - Vastuullisuus
 • A - Ammatillisuus

Koulutus räätälöidään toiveidenne mukaisesti. Parhaat asiakaskokemuksemme onkin saatu kuuntelemalla ja räätälöimällä - välittämällä teistä. Kuuntelemme sinua ja työntekijöitäsi, ja koulutamme heidät kuuntelemaan paremmin myös toisiaan.

Ota yhteyttä >>

Yksilövastuinen hoitotyö ja omahoitajuus tänäänYksilövastuinen hoitotyö ja omahoitajuus tänään

Yksilövastuinen hoitotyö ja omahoitajuus tänään

Yksilövastuinen hoitotyö ja omahoitajuus tänään

Omahoitajalla on keskeinen rooli asiakkaan tarpeiden tunnistamisessa, osallisuuden vahvistamisessa sekä yhteistyössä omaisten kanssa. Koulutuksessa pohditaan yhdessä, mitä omahoitajuus tarkoittaa yhteistyösuhteena asiakkaan kanssa ja mitä se merkitsee toimivana työnjakomallina. Koulutuksessa opitaan välttämään omahoitajuuden sudenkuoppia, tarkastetaan omahoitajan tehtävänkuvaa ja sovitaan yhdessä pelisääntöjä toimivan omahoitajuuden tueksi. Koulutuksessa niin ikään vahvistetaan omahoitajan roolia asiantuntijana moniammatillisessa hoitotyössä.

Ota yhteyttä >>

Muita palveluitamme

Konsultointia Oivakoulutukselta

Konsulttimme tekee viikon ajan tavallista hoitotyötä työyhteisön jäsenenä ja havainnoi samalla  palvelun laatua ja työprosesseja. Konsultointijakson jälkeen konsultin havainnot analysoidaan sisällönanalyysilla ja tuloksista raportoidaan koko työyhteisölle ja organisaation johdolle. Tarvittaessa konsultointiin liitetään työntekijöiden, esimiesten, asiakkaiden ja omaisten haastattelut.

Oivakoulutuksen konsultointimallin avulla päästään pureutumaan tehokkaasti ongelmien juurisyihin ja työyhteisö saa selkeät suositukset työn kehittämisestä. Konsultointimallin avulla on saatu hyviä tuloksia erityisesti sellaisissa työyhteisöissä, joissa ongelmat ovat jatkuneet pitkään ja palvelun laadussa on ollut ongelmia. 

Ole rohkeasti yhteydessä, kun haluatte saada ulkopuolisen, systemaattisen arvion tilanteestanne!